MBRS Group meddelar sista dag för handel

Styrelsen för MBRS Group AB, org.nr 556961-6815 (”Bolaget” eller ”MBRS”), ansökte igår 21 december 2023 om avnotering av Bolagets aktier från Nordic Growth Market Nordic SME (”Marknadsplatsen”). Mot bakgrund av styrelsen i MBRS Groups ansökan om avnotering har Marknadsplatsen beslutat att sista dag för handel skall vara den 27 december 2023. För mer information hänvisas…

Läs mer..

MBRS Group ansöker om avnotering från NGM Nordic SME

Styrelsen för MBRS Group AB, org.nr 556961-6815 (”Bolaget” eller ”MBRS”), har idag ansökt om avnotering av Bolagets aktier från Nordic Growth Market Nordic SME (”Marknadsplatsen”). Styrelsen för MBRS har, i enlighet med vad som aviserades i pressmeddelande offentliggjort den 21 december 2023, idag ansökt om avnotering av Bolagets aktier från Marknadsplatsen mot bakgrunden av att…

Läs mer..

MBRS Groups kommuniké från extra bolagsstämma den 21 december 2023, fullföljer avyttringen av Odd Molly Sverige AB samt meddelar avsikt att ansöka om avnotering och verka för frivillig likvidation

Vid extra bolagsstämma i MBRS Group AB, org.nr 556961-6815 (”Bolaget” eller "MBRS"), som ägde rum idag den 21 december 2023, fattades i huvudsak nedan beslut med erforderlig majoritet. MBRS har idag även fullföljt avyttringen av samtliga aktier i dotterbolaget Odd Molly Sverige AB (”Dotterbolaget”). Avyttring av Odd Molly Sverige AB Stämman beslutade, i enlighet med…

Läs mer..

Kallelse till extra bolagsstämma i MBRS Group AB

Aktieägarna i MBRS Group AB, org.nr 556961-6815 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 21 december 2023 kl. 09.00 i Qap Legal Advisors lokaler på Norrlandsgatan 7-9, 2 tr., 111 43 Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta vid stämman ska: · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB…

Läs mer..

MBRS Group ingår villkorat avtal om försäljning av dotterbolaget Odd Molly Sverige AB, undersöker strategiska alternativ för framtiden, föreslår beslut om extra utdelning

MBRS Group AB (”MBRS” eller ”Bolaget”) har idag ingått villkorat avtal om försäljning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Odd Molly Sverige AB (”Odd Molly”) till en utländsk aktör för en köpeskilling motsvarande 1 MSEK. Avtalet är bl.a. villkorat av godkännande från extra bolagsstämma i MBRS och andra sedvanliga tillträdesvillkor. Styrelsen arbetar fortsatt med…

Läs mer..

MBRS Group publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2023

JULI – SEPTEMBER 2023 · Nettoomsättningen uppgick till 67,7 MSEK (64,5). · Rapporterat rörelseresultatet, EBIT uppgick till 13,3 MSEK (-15,0). · Periodens resultat uppgick till 13,0 MSEK (-15,8). · Resultat per aktie var 0,30 SEK (-0,37) före utspädning och 0,30 SEK (-0,37) efter utspädning. · Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -5,3…

Läs mer..

MBRS Group publicerar delårsrapport för det andra kvartalet 2023

MBRS Group AB (”MBRS”) publicerar delårsrapport för det andra kvartalet 2023.

Läs mer..

MBRS Groups dotterbolag Odd Mollys utträde ur rekonstruktion vinner laga kraft

Stockholms tingsrätt har idag meddelat att beslutet om utträde ur rekonstruktion har vunnit laga kraft. Rekonstruktionens syfte har uppnåtts och bolaget har skapat långsiktigt hållbara finansiella förutsättningar för att trygga verksamheten. ”Bolaget har genomgått en stor förändring där kostnadskostymen har minskats drastiskt, det har varit tuffa men nödvändiga beslut för att säkerställa att bolaget kan…

Läs mer..

MBRS Group publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2023

MBRS Group AB (”MBRS”) publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2023. JANUARI – MARS 2023 · Nettoomsättningen uppgick till 52,0 MSEK (138,0) · Rapporterat rörelseresultatet, EBIT uppgick till -6,2 MSEK (-26,6). · Periodens resultat uppgick till -6,2 MSEK (-28,2).Resultat per aktie var -0,14 SEK (-0,90) före utspädning och -0,14 (-0,88) efter utspädning. · Kassaflödet från…

Läs mer..

Kommuniké från årsstämma den 25 maj 2023 i MBRS Group AB

Vid årsstämma i MBRS Group AB, org.nr 556961-6815 (”Bolaget”), som ägde rum idag den 25 maj 2023, fattades i huvudsak nedan beslut med erforderlig majoritet. · Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022. · Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att disponera Bolagets resultat i enlighet…

Läs mer..

Stockholms tingsrätt fastställer rekonstruktionsplan för MBRS Groups dotterbolag Odd Molly

Stockholms tingsrätt har idag fastställt den rekonstruktionsplan med skulduppgörelse som Odd Molly Sverige AB erbjudit sina fordringsägare. Det innebär att företaget inom kort förväntas utträda ur rekonstruktionen.

Läs mer..

Styrelsens fullständiga förslag till beslut inför årsstämma i MBRS group

Aktieägarna i MBRS Group AB, org.nr 556961-6815 (”Bolaget”), har den 27 april 2023 kallats till årsstämma i Bolaget torsdagen den 25 maj 2023 kl. 11.00 i Qap Legal Advisors lokaler på Norrlandsgatan 7-9, 2 tr., 111 43 Stockholm. De huvudsakliga förslagens fullständiga innehåll framgår enligt nedan.

Läs mer..

RÄTTELSE: MBRS Group AB publicerar årsredovisning för 2022

RÄTTELSE: Det tidigare utskicket saknade revisionsberättelse som bilaga i tillägg till årsredovisningen. MBRS Group AB har idag, torsdag den 4 maj 2023, publicerat sin årsredovisning för verksamhetsåret 2022 på bolagets webbplats, www.mbrs-group.com.

Läs mer..

MBRS Group AB publicerar årsredovisning för 2022

MBRS Group AB har idag, torsdag den 4 maj 2023, publicerat sin årsredovisning för verksamhetsåret 2022 på bolagets webbplats, www.mbrs-group.com. Årsredovisningen bifogas även i sin helhet i detta pressmeddelande och distribueras per post till aktieägare som begär detta. För ytterligare information kontakta Andreas Andrén, tf VD, MBRS Group AB [email protected] +46 (0)73 679 14 75 Om…

Läs mer..

Kallelse till årsstämma i MBRS Group AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MBRS GROUP AB Aktieägarna i MBRS Group AB, org.nr 556961-6815 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdag den 25 maj 2023 kl. 11.00 i Qap Legal Advisors lokaler på Norrlandsgatan 7-9, 2 tr., 111 43 Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: · dels vara införd…

Läs mer..

MBRS Group dotterbolag Odd Molly får beslut om fortsatt rekonstruktion

Stockholms tingsrätt har beslutat att MBRS Group AB (Publ) dotterbolag Odd Mollys pågående företagsrekonstruktion får fortsätta under ytterligare tre månader dvs. till och med den 25 juli 2023. För vidare information, vänligen kontakta Andreas Andrén, tf VD MBRS Group AB 0736-791475 Denna information är sådan som MBRS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s…

Läs mer..

MBRS Groups dotterbolag Odd Molly erhåller beslut om planförhandling

Stockholms tingsrätt har idag beslutat om planförhandling för MBRS Group AB (Publ) dotterbolag Odd Molly Sverige AB. Datum för planförhandling är fastställt till den 15 maj. För vidare information, vänligen kontakta Andreas Andrén, tf VD MBRS Group AB 0736-791475 Denna information är sådan som MBRS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen…

Läs mer..

MBRS Groups dotterbolag Odd Molly har ansökt om planförhandling

MBRS Group AB (Publ) dotterbolag Odd Molly Sverige AB har idag lämnat in en ansökan om planförhandling till Stockholms tingsrätt. I samband med detta har bolaget även ansökt om förlängning av den pågående företagsrekonstruktionen.  För vidare information, vänligen kontakta Andreas Andrén,  tf VD MBRS Group AB 0736-791475 Denna information är sådan som MBRS Group AB (publ)…

Läs mer..

MBRS Groups dotterbolag Odd Molly offentliggör information inför utskick av rekonstruktionsplan

Som tidigare meddelats har MBRS dotterbolag Odd Molly Sverige AB fått företagsrekonstruktionen förlängd till och med 24 april 2023 genom beslut av Stockholms tingsrätt den 31 januari 2023. Som ett led i företagsrekonstruktionen kommer en rekonstruktionsplan med förslag till skuldnedskrivning att skickas ut till bolagets fordringsägare. I rekonstruktionsplanen skall Odd Molly Sverige AB presentera bolagets…

Läs mer..

MBRS Group publicerar bokslutskommuniké för 2022

MBRS Group AB (”MBRS”) publicerar bokslutskommuniké för 2022.

Läs mer..

Valberedning utsedd i MBRS Group inför årsstämma 2023

Styrelseordföranden i MBRS Group AB (”Bolaget” eller ”MBRS”) har sammankallat en valberedning inför årsstämman 2023 där Bolagets största ägare utsett ledamöter till valberedningen i enlighet med de riktlinjer som antogs vid föregående årsstämma.

Läs mer..

MBRS Group dotterbolag Odd Molly får beslut om fortsatt rekonstruktion

Stockholms tingsrätt har beslutat att MBRS Group AB (Publ) dotterbolag Odd Mollys pågående företagsrekonstruktion får fortsätta under ytterligare tre månader. För vidare information, vänligen kontakta Andreas Andrén, VD MBRS Group AB 0736-791475 Denna information är sådan som MBRS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande…

Läs mer..

MBRS Group avyttrar Fashion Tech-bolaget We aRe SpinDye

MBRS Group AB (”MBRS”) avyttrar det helägda Fashion Tech-bolaget We aRe SpinDye (”WRSD”) till Agenture Apparel. Sedan start har bolaget haft kommersiella framgångar genom samarbeten med världsledande modeaktörer, men intresset att investera i hållbara processer har klingat av i takt med att den makroekonomiska utvecklingen har försämrats. Agenture Apparel är en mångårig leverantör till WRSD…

Läs mer..

MBRS Group publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2022

JULI – SEPTEMBER 2022 · Nettoomsättningen uppgick till 64,5 MSEK (81,4). · Rapporterat rörelseresultatet, EBIT uppgick till -15,0 MSEK (-16,0). · Periodens resultat uppgick till -15,8 MSEK (-17,1). · Resultat per aktie var -0,37 SEK (-1,3) före utspädning och -0,37 SEK (-1,2) efter utspädning. JANUARI – SEPTEMBER 2022 · Nettoomsättningen uppgick till 320,6 MSEK (247,1).…

Läs mer..

MBRS Group dotterbolag Odd Molly offentliggör information inför borgenärssammanträde

Som tidigare meddelats har MBRS dotterbolag Odd Molly Sverige AB inlett företagsrekonstruktion genom beslut av Stockholms tingsrätt den 25 oktober 2022. Som ett led i företagsrekonstruktionen kommer ett borgenärssammanträde att hållas i Stockholms tingsrätt idag 14 november 2022. Vid sammanträdet måste Odd Molly Sverige AB presentera bolagets tillgångar och skulder per dagen för ansökan om företagsrekonstruktion. Den…

Läs mer..

MBRS Group dotterbolag Odd Molly fått rekonstruktionsansökan godkänd

MBRS Group AB (publ) (”MBRS”) meddelar att MBRS helägda dotterbolag Odd Molly Sverige AB (”Odd Molly") idag fått företagsrekonstruktionsansökan godkänd vid Stockholms tingsrätt. Linda Schenholm från advokatfirman Carler är utsedd till rekonstruktör. 

Läs mer..

MBRS Group dotterbolag Odd Molly ansöker om rekonstruktion

STOCKHOLM – Styrelsen i MBRS Group AB (publ) (”MBRS”) meddelar att MBRS helägda dotterbolag Odd Molly Sverige AB (”Odd Molly") idag kommer att ansöka om företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt. Odd Molly Sverige AB bedriver verksamhet inom design, produktion och försäljning av mode och konfektion genom varumärkena Odd Molly och Hunkydory.  Rekonstruktionsansökan är en nödvändig åtgärd…

Läs mer..

Kappahl lanserar plagg i samarbete med MBRS dotterbolag We aRe SpinDye

Kappahl lanserar plagg med tyg utvecklat i samarbete med MBRS dotterbolag We aRe SpinDye (WRSD) under namnet kay/day x We aRe SpinDye®.

Läs mer..

MBRS Group publicerar delårsrapport för det andra kvartalet 2022

· Nettoomsättningen uppgick till 118,0 MSEK (86,0). · Rapporterat rörelseresultatet, EBIT uppgick till 33,4 MSEK (-13,4). · Periodens resultat uppgick till 33,1 MSEK (-14,6). · Resultat per aktie var 0,80 SEK (-2,09) före

Läs mer..

MBRS Group ABs dotterbolag Best of Brands Europe AB (med dotterbolag) ansöker om konkurs

MBRS Group ABs (”MBRS”) dotterbolag Best of Brands Europe AB (”Best of Brands”) har idag inlämnat en egen konkursansökan vid Stockholms Tingsrätt, tillsammans med dotterbolagen Best of Brands Scandinavia AB och Klädbutiken för Märkesvaror i Sickla AB (tillsammans ”Best of Brands Bolagen”). Kvarvarande verksamheter i MBRS-koncernen fortsätter att utvecklas väl och är opåverkade av dessa…

Läs mer..

Tommy Wahlberg avslutar anställning som CFO

MBRS Group AB och Tommy Wahlberg, CFO för MBRS Group, har kommit överens om att Wahlbergs anställning som CFO ska avslutas. Tommy Wahlberg kvarstår i rollen som MBRS CFO under sin uppsägningstid.

Läs mer..

MBRS Group publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2022

· Nettoomsättningen uppgick till 137,7 MSEK (79,5) · Rapporterat rörelseresultatet, EBIT uppgick till -26,6 MSEK (6,7). · Periodens resultat uppgick till -28,2 MSEK (-7,8). · Resultat per aktie var -1,09 SEK (-0,89) före utspädning och -1,05 (-1,01) efter utspädning.

Läs mer..

Kommuniké från årsstämma den 25 maj 2022 i MBRS Group AB

Vid årsstämma i MBRS Group AB, org.nr 556961-6815 (”Bolaget”), som ägde rum idag den 25 maj 2022, fattades i huvudsak nedan beslut med erforderlig majoritet. Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler

Läs mer..

Best of Brands butik i Sickla stängd efter brand

MBRS Group AB (”MBRS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att en brand inträffat den 18 maj i butiks- och lagerlokalen, tillhörande dotterbolaget Best of Brands Scandinavia AB, i Sickla. På grund av omfattande rök- och vattenskador är butiken stängd och en utförsäljning planeras genomföras inom de närmaste dagarna. Därefter väntas ett saneringsarbete som beräknas pågå under flera…

Läs mer..

Claes Jonson föreslås som ny styrelseledamot i MBRS Group

En aktieägargrupp representerande cirka 60 procent av samtliga aktier och röster i MBRS Group AB föreslår inför årsstämman den 25 maj 2022 att Claes Jonson väljs in som ny ledamot i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås även att Claes Jonson utses till ny styrelseordförande. Därtill föreslås omval av nuvarande styrelseledamöter…

Läs mer..

RÄTTELSE: MBRS Group AB publicerar årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021

RÄTTELSE: Det tidigare utskicket inkluderade en felaktig hänvisning till MAR, Pressmeddelandet borde inte ha hänvisat till MAR då det inte innehöll insiderinformation. Idag den 6 Maj 2021 publicerar MBRS Group årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021.

Läs mer..

MBRS Group AB publicerar årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021

Idag den 6 Maj 2021 publicerar MBRS Group årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021.

Läs mer..

VD avgår på egen begäran

MBRS Group AB (publ) ("MBRS eller Bolaget") meddelar idag att bolagets Verkställande Direktör Niclas Ekdahl meddelat sin avgång av personliga skäl. Styrelsen har med anledning av dagens besked beslutat utse Andreas Andrén som tillförordnad verkställande direktör för gruppen.

Läs mer..

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MBRS GROUP AB

Stockholm den 25 april 2022 Aktieägarna i MBRS Group AB, org.nr 556961-6815 (”Bolaget”), kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) onsdagen den 25 maj 2022.

Läs mer..

MBRS Group ansöker om konkurs för Campadre Scandinavia AB - ett dotterbolag inom affärsområdet Distribution Platforms

Styrelsen för MBRS Group AB (”MBRS”) har efter en strategisk översyn av koncernen idag beslutat att ansöka om konkurs för ett av bolagen i koncernen, Campadre Scandinavia AB (”Campadre”), ett dotterbolag inom affärsområdet Distribution Platforms.

Läs mer..

MBRS Group offentliggör utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. MBRS Group AB ("MBRS" eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av aktier som offentliggjordes den 23 februari 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till…

Läs mer..

Tommy Wahlberg utses till CFO i MBRS Group

Styrelsen i MBRS Group AB (”MBRS Group” eller ”Bolaget”), meddelar idag att man anställt Tommy Wahlberg som CFO för Koncernen. Tommy kommer senast från Dun & Bradstreet där han varit Nordisk CFO.

Läs mer..

MBRS Groups dotterbolag Best of Brands firar 25 år – välkomnar GANT.

I veckan firar Best of Brands tjugofem år av mode och fortsätter sin resa mot att bli Nordens ledande retailkoncept. Fredagen den fjärde mars kommer ett jubileumsfirande hållas i Best of Brands butik i Sickla köpkvarter och utöver firandet av födelsedagen lanseras även ett mycket eftertraktat varumärke, GANT.

Läs mer..

MBRS Group offentliggör tilläggsprospekt avseende företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. MBRS Group AB ("MBRS" eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) i tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier…

Läs mer..

MBRS VD Niclas Ekdahl presenterar nya bolaget och summerar siffrorna från bokslutskommunikén.

Presentationen publicerades av Financial hearings kan ses på följande länk: https://tv.streamfabriken.com/mbrs-group-webcast-2022 FÖR VIDARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA: Niclas Ekdahl, VD, MBRS Group AB, [email protected], +46 (0)70 721 85 25 MBRS Group AB Hornbruksgatan 23b, 117 34 Stockholm www.mbrs-group.com Om MBRS Group MBRS Group AB (f.d. WRSD) är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstilssegmenten mode, heminredning…

Läs mer..

MBRS Group publicerar proforma för helår 2021

MBRS Group AB (publ) (”MBRS Group” eller “Bolaget”) offentliggör härmed proforma för perioden januari – december 2021.

Läs mer..

MBRS Publicerar bokslutskommuniké 2021

MBRS Group AB (publ) (”MBRS Group” eller “Bolaget”) offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari – december 2021. Bokslutskommunikén finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.mbrs-group.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Läs mer..

MBRS Group offentliggör prospekt avseende företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. MBRS Group AB ("MBRS" eller ”Bolaget”) har upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående emission av aktier med företrädesrätt för…

Läs mer..

Styrelsen i MBRS Group beslutar genomföra fullt säkerställd företrädesemission av aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. MRBS Group AB (”MBRS”, ”Koncernen” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 30 december 2021,…

Läs mer..

MBRS Group AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie to1

MBRS Group AB ("MBRS" eller "Bolaget") meddelar idag den 16 februari utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1, vilka emitterades i samband med Bolagets marknadsnotering under tredje kvartalet 2020. Under perioden 1 februari till och med den 15 februari 2022 hade innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 möjligheten att teckna aktier genom nyttjande av…

Läs mer..

MBRS Group tar upp bryggfinansiering om 15 MSEK inför den planerade företrädesemissionen

Styrelsen i MBRS Group AB (MBRS) (publ), (”MBRS Group” eller ”Bolaget”), har idag beslutat att uppta ett kortfristigt lån om 15msek som bryggfinansiering till dess tidigare kommunicerad och planerad företrädesemission är genomförd.

Läs mer..

UTNYTTJANDEKURSEN FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 1 I MBRS GROUP AB HAR FASTSTÄLLTS TILL 10,50 SEK

MBRS Group AB  har idag den 31 januari fastställt kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1. Utnyttjandekursen uppgår till 10,50 SEK per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna. Teckningsperioden inleds den 1 februari och pågår till och med den 15 februari 2022.

Läs mer..

We aRe Spin Dye byter namn till MBRS Group och registrerar kvittningsemission samt genomför byte av kortnamn för aktien till ”MBRS”

Bolagsverket har idag registrerat Bolagets nya företagsnamn. Bolagsverket har samma dag registrerat Kvittningsemissionen. I och med registreringen av Kvittningsemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 2 437 505,29 kronor till totalt 4 062 508,78 kronor och antalet aktier i Bolaget ökar från 14 772 759 till 36 931 898 aktier.

Läs mer..

We aRe Spin Dye, under namnändring till MBRS Group AB, inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs

Idag 18 januari 2022 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ):s, under namnändring till MBRS Group AB ("MBRS Group" eller "Bolaget"), företrädesemission i december 2020.

Läs mer..

Niclas Ekdahl utses till ny VD i We aRe Spin Dye, under namnändring till MBRS Group

Styrelsen i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), har idag beslutat att tillsätta Niclas Ekdahl som VD för Koncernen. Niclas kommer senast från Best of Brands Group där han varit verkställande direktör.

Läs mer..

We aRe Spin Dye, under namnändring till MBRS Group, fullföljer förvärvet av Best of Brands

Vid extra bolagsstämma den 30 december 2021 beslutades enhälligt att godkänna Förvärvet av BoBG samt att genomföra kvittningsemission om 22 159 139 aktier till säljarna i BoBG i enlighet med vid bolagsstämman framlagt förslag i samband med förvärvet av BoBG.

Läs mer..

Kommuniké från extra bolagsstämma den 30 december 2021 i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) u.n.ä till MBRS Group AB

Vid extra bolagsstämma i We aRe Spin Dye (WRSD) AB u.n.ä till MBRS Group AB, org.nr 556961-6815 som ägde rum den 30 december 2021 fattades i huvudsak nedan beslut.

Läs mer..

WRSD: Ny VD utses i Odd Molly

Jennie Högstedt Björk, nuvarande VD i dotterbolaget Odd Molly Sverige AB, har meddelat styrelsen i WRSD att hon efter tio år på Odd Molly, varav drygt tre år som VD, önskar lämna sin position under våren. Till ny VD i Odd Molly har Anna Lönnerstedt utsetts. Anna kommer senast från en tjänst som affärsområdeschef för mode &…

Läs mer..

Gustaf Öhrn, Anna E Öhlin och Per Törnberg föreslås som nya styrelseledamöter i WRSD

Styrelsen i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) föreslår inför den extra bolagsstämman den 30 december 2021 att Gustaf Öhrn, Anna E Öhlin och Per Törnberg väljs in som nya ledamöter i styrelsen.

Läs mer..

WRSD och Kappahl ingår samarbetsavtal

WRSD och Kappahl presenterar idag att bolagen ingått samarbetsavtal. Avtalet lägger en god grund för att påbörja arbetet med att reducera miljöpåverkan från infärgning av textilier vid produktion av Kappahls kommande kollektioner. 

Läs mer..

WRSD och Björn Borg ingår samarbetsavtal

WRSD presenterar idag ett samarbetsavtal mellan de båda bolagen som banar väg för möjligheten att tillsammans minska miljöpåverkan från färgning av textilier vid produktion av Björn Borgs kläder.

Läs mer..

Kallelse till extra bolagsstämma i We aRe SpinDye (WRSD) AB (publ)

På grund av att delar av informationen fallit ut vid det tidigare utskicket - kommer här en korrigerad version med den kompletta texten till kallelsen: Aktieägarna i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), org.nr 556961-6815 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 30 december 2021.

Läs mer..

Kallelse till extra bolagsstämma i We aRe SpinDye (WRSD) AB (publ)

Aktieägarna i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), org.nr 556961-6815 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 30 december 2021.

Läs mer..

We aRe Spin Dye går samman med Best of Brands Group och genomför en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 50 miljoner kronor

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) (“WRSD”) har idag ingått avtal om samgående med Best of Brands Europe AB (”BoBG” eller ”Best of Brands Group”) genom förvärv av samtliga aktier i BoBG. Best of Brands Group är en e-handelskoncern som inkluderar plattformarna CAMPADRE, Members och Best of Brands, vilka drivs av en erfaren och…

Läs mer..

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) redovisar idag delårsrapport för det tredje kvartalet 2021

Det tredje kvartalet innebar en viktig milstolpe i We aRe SpinDyes (WRSD) AB (publ) utveckling då bolaget från den 1 juli 2021 bildat en koncern efter genomfört förvärv av Odd Molly Sverige AB. Odd Molly redovisar kraftig tillväxt och förbättrat resultat under tredje kvartalet.

Läs mer..

Gina Tricot och We aRe SpinDye i resurssnålt samarbete

Gina Tricot släpper idag sin första kollektion som har producerats med We aRe SpinDye. Kollektionen är en del av Gina Tricots innovationsprogram Gina Lab. och består av en kappa, skjorta, byxor samt två väskor infärgade med We aRe SpinDye’s metod.

Läs mer..

WRSD avvecklar Used By International AB

Styrelsen i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) (”WRSD”) har fattat beslut att avveckla verksamheten i Used By International AB (”Used By”) då verksamheten bedöms sakna synergier med övriga modeverksamheten.

Läs mer..

We aRe SpinDye levererar drastiska resursbesparingar i tillverkningsprocessen med nytt samarbete

We aRe SpinDye tar med sin resursbesparande infärgningsteknik plats i H&M’s senaste Innovation Stories-kollektion, Co-exist

Läs mer..

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ.) redovisar idag delårsrapport för det andra kvartalet 2021.

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ.) redovisar idag delårsrapporten för det andra kvartalet 2021. Ett flertal nya samarbetsavtal, exempelvis Hugo Boss och norska Stokke sticker ut som kvitto på att ett stort spann av varumärken efterfrågar erbjudandet från We aRe SpinDye®, summerar VD Andreas Andrén

Läs mer..

We aRe Spin Dye(”WRSD”) får order från H&M på 15 ton garn

We aRe Spin Dye (”WRSD”) har mottagit en order på 15 ton garn värd knappt 1 MSEK från H&M Menswear genom deras underleverantör Jiafang International Textile (Wuxi) Co., Ltd. Beräknad leverans av ordern är i slutet av Augusti 2021.

Läs mer..

Kommuniké från årsstämma 2021 i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ)

Vid årsstämman i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) (”Bolaget” eller ”WRSD”), som ägde rum den 23 juni 2021 fattades i huvudsak nedan beslut med erforderlig majoritet. 

Läs mer..

WRSD beslutar om riktad nyemission av aktier som betalning i samband med förvärvet av Odd Molly Sverige AB

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Styrelsen i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) (”WRSD” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från extra…

Läs mer..

We aRe Spin Dye tecknar samarbetsavtal med norska Stokke As

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) (“WRSD”) har idag ingått ett samarbetsavtal med det norska varumärket Stokke®. Stokke är ett internationellt varumärke vida känt bland småbarnsföräldrar då deras affärsidé är att tillverka produkter som stärker banden mellan just förälder och barn.

Läs mer..

We aRe Spin Dye signs collaboration agreement with Stokke As

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) (“WRSD”) has today entered into a collaboration agreement with the Norwegian brand Stokke®. Stokke is an International brand well known among parents of young children, since their mission is to manufacture products that strengthen the bond between parent and child.

Läs mer..

WRSD och Odd Molly fastslår tillträdesdatum samt ny styrelse föreslås i WRSD

We aRe Spin Dye (WRSD) AB publ (”WRSD”) och Odd Molly International AB publ (”OM”) fastslår tillträdesdatum för WRSD:s förvärv av Odd Molly Sverige AB (”OMS”). Samtidigt meddelas även förslag till ny styrelse i WRSD.

Läs mer..

Rättelse: saknad MAR-etikett i tidigare pressmeddelande -  We aRe Spin Dye tecknar samarbetsavtal med Hugo Boss

Med anledning av att MAR-stämpel saknades i det förra PM:et kommer här en rättelse. We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) (“WRSD”) har idag ingått ett samarbetsavtal med det internationella och välrenommerade varumärket Hugo Boss.

Läs mer..

We aRe Spin Dye tecknar samarbetsavtal med Hugo Boss

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) (“WRSD”) har idag ingått ett samarbetsavtal med det internationella och välrenommerade varumärket Hugo Boss.

Läs mer..

Kallelse till årsstämma i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ)

Aktieägarna i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), org.nr 556961-6815 (”Bolaget”), kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) onsdagen den 23 juni 2021.

Läs mer..

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ.) redovisar rapport för det första kvartalet 2021

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ.) redovisar idag rapporten för det första kvartalet 2021. När vi blickar tillbaka på väsentliga händelser under kvartalet känner vi kraftig vind i seglen med ett flertal nya produktlanseringar med starka varumärken, bland annat Arket, adidas by Stella McCartney och H&M, summerar VD Andreas Andrén

Läs mer..

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) publicerar årsredovisning avseende räkenskapsåret 2020

Idag den 26 april 2021 publicerar We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2020 

Läs mer..

We aRe SpinDye ingår samarbetsavtal med Gina Tricot

Idag har We aRe SpinDye (WRSD) AB (publ) (”WRSD”) och Gina Tricot ingått ett samarbetsavtal. Samarbetet mellan bolagen är en strategisk milstolpe för båda parter.

Läs mer..

We aRe Spin Dye tecknar samarbetsavtal med Superdry

Idag undertecknade We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) (“WRSD”) ett samarbetsavtal med Superdry plc. Superdry är ett modemärke med global distribution och mycket ambitiösa hållbarhetsmål - där We aRe SpinDye hoppas kunna spela en viktig roll för att uppnå dessa mål.

Läs mer..

We aRe SpinDye välkomnar ökat fokus på färg i nytt samarbete

Svenska We aRe SpinDye tar med sin unika infärgningsteknik plats i den senaste Innovation Stories-kollektionen, Colour Story från H&M. Detta är en tydlig milstolpe i arbetet med att skapa ett ökat fokus på färg bland modeföretagen och en höjd medvetenhet om de negativa miljöeffekter som uppstår vid färgning av textilier.

Läs mer..

Strategiska investerare förvärvar aktier i We aRe Spin Dye (”WRSD”) av huvudägare

Ilja Batljan, Patrik Tillman, Rutger Arnhult, Stefan Hansson och Erik Björklund förvärvar via bolag 930 990 aktier i WRSD av Christian Rasmussen - huvudägare samt även styrelseordförande i WRSD. Försäljningen genomförs utanför marknaden genom en s.k. block trade till priset 21,50 kronor per aktie.

Läs mer..

We aRe Spin Dye förvärvar Odd Mollys modeverksamhet - skapar Nordic Fashion Tech Group

Stockholm den 26 mars 2021 We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) (”WRSD”), har idag ingått avtal om förvärv av Odd Molly International AB:s (publ) helägda dotterbolag Odd Molly Sverige AB i vilket Odd Mollys modeverksamhet bedrivs. Bolaget innehåller såväl starka varumärken som kompetens inom bland annat design, inköp och e-handel. Avsikten är att med…

Läs mer..

adidas by Stella McCartney - det första globala sportvarumärket att använda We aRe Spin Dye (”WRSD”)

adidas by Stella McCartney blir det första renodlade sportvarumärket att använda We aRe Spin Dye och det första plagget lanseras i mitten av mars 2021

Läs mer..

We aRe Spin Dye: Bokslutskommuniké 2020

We aRe Spin Dye (WRSD) redovisar idag rapporten för det fjärde kvartalet och helåret 2020. ”Covid-19 till trots har vi haft vårt mest framgångsrika år någonsin av lyckade produktsamarbeten.”, summerar VD Andreas Andrén

Läs mer..

Ytterligare prestigeorder går i produktion hos We aRe Spin Dye

We aRe Spin Dye (”WRSD”) har glädjen att meddela att idag går en order värd cirka 2,2 MSEK, i produktion . Ordern kommer från ett icke-namngivet större svenskt outdoorföretag och beräknad leverans är slutet av mars 2021.

Läs mer..

We aRe Spin Dye fortsätter sitt samarbete med H&M Group

We aRe Spin Dye fortsätter sitt samarbete med H&M Group och nästa vecka lanseras ytterligare nya plagg i H&M Womenswear producerade med återvunna fibrer och hållbar infärgning från We aRe Spin Dye.

Läs mer..

We aRe Spin Dye får order från Bergans of Norway

We aRe Spin Dye (”WRSD”) har idag mottagit en order värd cirka 1,3 MSEK från Bergans of Norway genom deras underleverantör ZKG. Beräknad leverans av ordern är mitten av maj 2021.

Läs mer..

We aRe SpinDye® är en av leverantörerna i ARKETs nya sportkollektion

We aRe SpinDye® är återigen aktuella. I och med lanseringen av varumärket ARKETs nya sportkollektion presenterade den svenska leverantören prov på sin resurssnåla infärgningsprocess.

Läs mer..

We aRe SpinDye® är en av leverantörerna i ARKETs nya sportkollektion

We aRe SpinDye® är återigen aktuella. I och med lanseringen av varumärket ARKETs nya sportkollektion presenterade den svenska leverantören prov på sin resurssnåla infärgningsprocess.

Läs mer..

We aRe Spin Dye presenterar på cleantech-investerardagar

Den 4e och 11 februari intar We aRe SpinDye’s vd Andreas Andrén scenen på två av årets viktiga investerardagar för clean tech-företag.

Läs mer..

We aRe Spin Dyes teckningsoptioner tas upp till handel på NGM Nordic SME

Emissionen av aktier och teckningsoptioner i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) (”Bolaget”) som genomfördes i samband med notering av Bolagets aktie på NGM Nordic SME registrerades hos Bolagsverket den 23 december 2020. Teckningsoptionerna av serie TO1 (”TO1”) kommer att tas upp till handel på NGM Nordic SME den 30 december 2020 och handlas…

Läs mer..

Idag inleds handeln i We aRe Spin Dyes aktier på NGM Nordic SME

Idag, den 22 december 2020, inleds handeln i We aRe Spin Dye (WRSD) AB:s (publ) (”Bolaget”) aktier på NGM Nordic SME. Aktien handlas under kortnamnet ”WRSD” med ISIN-kod SE0015194832.

Läs mer..

We aRe Spin Dye’s unitemission kraftigt övertecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, KANADA, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV…

Läs mer..

We aRe Spin Dye presenterade på Stora Aktiedagen Stockholm den 2 december 2020

Stockholm den 3 december 2020

Läs mer..

Teckningsperioden för emission av units i WRSD inför planerad notering på NGM Nordic SME inleds idag

Stockholm den 30 november 2020 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, KANADA, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE…

Läs mer..

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) offentliggör memorandum inför nyemission av units i samband med notering på NGM Nordic SME

Stockholm den 30 November 2020 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, KANADA, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE…

Läs mer..