Kallelse till årsstämma i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ)

2021-05-24 kl 22.15

 

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19

Med anledning av den fortsatta spridningen av Covid-19 och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom poströstning före årsstämman med stöd av bestämmelserna i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor och i enlighet med instruktionerna i denna kallelse.

Anmälan

För att aktieägare ska ha rätt att genom poströstning delta vid bolagsstämman ska aktieägare:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 15 juni 2021, och

 • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget genom att avge sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” så att poströsten är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 22 juni 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att avge sin poströst, inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och måste vara verkställd senast den 15 juni 2021. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 15 juni 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna endast ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning enligt
22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor. Inga aktieägare, ombud eller utomstående äger således rätt att närvara fysiskt vid bolagsstämman.

Poströstningen sker genom att stämmodeltagarna utövar sin rösträtt genom att markera ”ja eller ”nej” på respektive punkt på dagordningen i det särskilda poströstningsformuläret som Bolaget kommer tillhandahålla via Bolagets webbplats, www.spindye.com, senast två veckor före årsstämman. Villkor och anvisningar kommer framgå av formuläret. Komplett ifyllt och undertecknat poströstningsformulär sänds med post till We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), Hornsbruksgatan 23b, 117 34 Stockholm (märk brevet med ”Årsstämma 2021”) eller per e-post till [email protected]. Ifyllt formulär måste vara Bolaget tillhanda senast den 22 juni 2021. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen) i sin helhet ogiltig. Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. För det fall flera ifyllda poströstningsformulär kommer från samma stämmodeltagare räknas endast det senast till Bolaget inkomna formuläret, dock senast mottaget den 22 juni 2021.

Fullmaktsformulär för den som vill poströsta genom ombud kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.spindye.com, senast två veckor före årsstämman.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 7 003 041 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Föreslagen dagordning:

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning;
 4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
 7. Beslut om:

          a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

          b) disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

         c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,

 1. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorer;

 2. Val av styrelse, revisor eller revisionsbolag;
 3. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission;
 4. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut:

Val av ordförande (punkt 1)

Styrelsen föreslår att Christian Rasmussen utses till ordförande vid årsstämman eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster samt som godkänts av stämmans ordförande och kontrollerats av justeringspersonen.

Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner (punkt 4)

Styrelsen föreslår att en (1) justeringsperson utses och att till sådan justeringsperson utse Andreas Andrén, eller vid förhinder för denne, den som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att disponera Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen enligt vilket Bolagets resultat om 16 533 113 kronor överförs i ny räkning.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorer (punkt 8)

Bolagets största aktieägare, Christian Rasmussen, som vid tidpunkten för denna kallelse äger cirka 13,29% av samtliga aktier i Bolaget, i samråd med ett antal tillkommande större aktieägare i Bolaget, föreslår att styrelsearvoden, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå med ett belopp om 150 000 kronor till varje ordinarie ledamot som inte är anställd i, och uppbär lön från, Bolaget, och med ett belopp om 220 000 kronor till styrelsens ordförande.

Föreslås vidare att revisorsarvode ska utgå på löpande räkning enligt sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbolag (punkt 9)

Bolagets största aktieägare, Christian Rasmussen, som vid tidpunkten för denna kallelse äger cirka 13,29% av samtliga aktier i Bolaget, i samråd med ett antal tillkommande större aktieägare i Bolaget, föreslår att stämman beslutar om val av nya styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter för tiden intill nästkommande årsstämma. Fullständigt förslag avseende val av nya styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter kommer presenteras på Bolagets hemsida, www.spindye.com, senast två veckor före årsstämman.

Föreslås vidare att, för tiden intill nästa årsstämma, välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisionsbolag, med auktoriserade revisorn Sandra Lindvall som huvudansvarig revisor för uppdraget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 10)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom Bolagets bolagsordnings gränser vid tidpunkten för beslutet. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling samt möjliggöra framtida förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet ska gälla för tiden intill nästa årsstämma i Bolaget.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket.

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst två tredjedelar såväl av de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på bolagsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget via post till We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), Hornsbruksgatan 23b, 117 34 Stockholm (märk brevet med ”Årsstämma 2021”) eller per e-post till [email protected], senast den 14 juni 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets hemsida www.spindye.com och på Bolagets huvudkontor på Hornsbruksgatan 23b i Stockholm senast den 18 juni 2021.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Hornsbruksgatan 23b i Stockholm senast tre veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan och andra handlingar i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Hornsbruksgatan 23b i Stockholm senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

Stockholm i maj 2021

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ)

STYRELSEN

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Andrén, VD We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ)

Tele: +46 736 79 14 75

E-post: [email protected].

 

Om We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ)

Bolaget är ett svenskt cleantech-bolag som tillhandahåller och erbjuder en teknik och plattform för produktions- och kvalitetskontroll som möjliggör för aktörer inom mode- och konfektionsindustrin att kraftigt reducera sin miljöpåverkan. Bolagets affärsidé är att etablera en ny, hållbar och transparent standard för färgning av syntetiska textilier inom mode och konfektionsindustrin på ett enkelt och användarvänligt sätt.

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550.