We aRe Spin Dye’s unitemission kraftigt övertecknad

Tisdagen den 15 december 2020 avslutades teckningsperioden i We aRe Spin Dye (WRSD) AB:s (publ) (”WRSD” eller ”Bolaget”) unitemission (”Erbjudandet”) inför den planerade noteringen på NGM Nordic SME. Erbjudandet om cirka 24,15 MSEK övertecknades kraftigt och den totala teckningen uppgick till cirka 81 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 335,51 procent. Bolaget tillförs därmed drygt 1 000 nya aktieägare genom Erbjudandet.

VD Andreas Andrén kommenterarVi känner oss väldigt inspirerade av det stora intresset från investerare i vår noteringsemission där fler än 3 000 investerare begärt teckning. Vi tackar för det tydliga förtroendet för vår affärsmodell och produkt vilket möjliggör för fortsatt expansion av vår verksamhet. Miljöpåverkan från textilproduktion behöver inte ligga på dagens höga nivåer och vi har en enkel lösning på ett enormt problem. Tillsammans med resten av vårt team ser jag fram emot att ta med alla nya aktieägare in i nästa fas av vår utveckling. Enastående och hållbara färger samt digitalisering, med så låg miljöpåverkan som möjligt. Det är vårt mål. 

Teckning

Erbjudandet tecknades till cirka 335,51 procent, vilket innebär att 2 300 001 aktier och 766 667 teckningsoptioner emitteras och Bolaget tillförs därmed cirka 24,15 MSEK i kontant emissionslikvid före emissionskostnader.

Tilldelning

Till följd av det stora intresset har tyvärr inte alla tecknare erhållit tilldelning. Tilldelning av units, tecknade inom ramen för emissionerna, sker i enlighet med de principer som anges i investeringsmemorandumet vilket offentliggjordes den 30 november 2020. De tecknare som erhållit tilldelning via anmälan till förvaltare erhåller meddelande om tilldelning via sin respektive förvaltare. Så snart emissionerna registrerats hos Bolagsverket kommer teckningsoptioner av serie TO1 att levereras till respektive depå eller VP-konto.Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 17 december 2020.

Aktier och aktiekapital

Efter registreringen av samtliga aktier och teckningsoptioner i emissionerna kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 4 703 040 till 7 003 041 och antalet teckningsoptioner av serie TO1 uppgå till 766 667. Aktiekapitalet i Bolaget kommer att öka från 517 334,40 SEK till 770 334,51 SEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för teckning av aktier kommer ytterligare 766 667 nya aktier att emitteras och Bolagets aktiekapital kommer därmed att öka med ytterligare 84 333,37 SEK.

Preliminär tidsplan

Likviddagen i emissionen är beräknad till den 21 december 2020. 

Första handelsdag för Bolagets aktie på NGM Nordic SME är beräknad till den 22 december 2020, förutsatt godkänd ansökan, vilket kommer att tillkännages genom separat pressmeddelande. 

Teckningsoptionerna som hänförs till Erbjudandet kommer tilldelas när emissionerna registrerats hos Bolagsverket. Bolaget kommer ansöka om upptagande till handel av teckningsoptionerna i samband med registreringen och första dag för handel kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Rådgivare 

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Qap Legal Advisors är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från WRSD eller någon annan, där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och utvalda institutionella investerare sker endast genom det memorandum som Bolaget offentliggjort. Memorandumet har inte upprättats i enlighet med förordningen (EU) 2017/1129 eller Kommissionens delegerade Förordning (EU) 2019/980 och utgör således inte ett prospekt. Memorandumet har således inte godkänts av eller registrerats hos Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas för den notering och emission av värdepapper som memorandumet avser.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis "avser", "siktar på", "förväntar", "förutser", "kan", "uppskattar", "planerar", "beräknar" och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.