Kommuniké från årsstämma den 25 maj 2023 i MBRS Group AB

Vid årsstämma i MBRS Group AB, org.nr 556961-6815 (”Bolaget”), som ägde rum idag den 25 maj 2023, fattades i huvudsak nedan beslut med erforderlig majoritet.

  • Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.
  • Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.
  • Årsstämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktörer som varit verksamma under 2022 ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.
  • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.
  • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 150 000 kronor till varje styrelseledamot som inte är anställd i och uppbär lön från Bolaget och med 300 000 kronor till styrelsens ordförande. Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Claes Jonson, Christian Rasmussen, Anna Öhlin och Christina Tillman som styrelseledamöter och till styrelsens ordförande välja Anna Öhlin.
  • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Sandra Lindvall som huvudansvarig revisor för uppdraget.
  • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta riktlinjer för inrättande av valberedning och dess arbete.
  • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling samt möjliggöra framtida förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor.

Fullständig information kring årsstämmans beslut finns på Bolagets webbplats, https://mbrs-group.com/investor/.

För vidare information, vänligen kontakta

Andreas Andrén, tf VD MBRS Group AB 0736-791475

Om MBRS Group

MBRS Group AB är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstil och mode. Inom gruppen återfinns de starka varumärkena Odd Molly och Hunkydory. Bolaget är noterat på Nordic SME Nordic Growth Market med tickern MBRS.