MBRS Group publicerar bokslutskommuniké för 2022

OKTOBER-DECEMBER 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 47,5 MSEK (121,8).
  • Rapporterat rörelseresultatet, EBIT uppgick till -26,1 MSEK (-8,9).
  • Periodens resultat uppgick till -24,5 MSEK (-19,7).
  • Resultat per aktie var -0,57 SEK (-1,33) före utspädning och -0,57 SEK (-1,25) efter utspädning.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -1,2 MSEK (-15,8).

JANUARI-DECEMBER 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 368,3 MSEK (368,9).
  • Rapporterat rörelseresultatet, EBIT uppgick till -34,3 MSEK (-45,0).
  • Periodens resultat uppgick till -35,6 MSEK (-59,3).
  • Resultat per aktie var -0,9 SEK (-5,6) före utspädning och -0,9 (-5,16) efter utspädning.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -36,6 (-21,7).

”Sammanfattningsvis har 2022 varit ett utmanande år för koncernen som helhet. Både makroekonomisk utveckling och rena olyckshändelser har lett till drastiska resultat inom de olika dotterbolagen. Allt detta till trots växer Odd Molly med 15,3 % sett ur ett helårsperspektiv. Nästkommande år kommer att präglas av tydligt fokus på Odd Molly där jag har stark tilltro till att vårt nu pågående strategiska förändringsarbete kommer att bära frukt.” - skriver Andreas Andrén, tf VD.

För vidare information, vänligen kontakta

Andreas Andrén, tf VD MBRS Group AB 0736-791475

Denna information är sådan som MBRS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari 2023 kl. 08:30 CET.

Om MBRS Group

MBRS Group AB är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstil och mode. Inom gruppen återfinns de starka varumärkena Odd Molly och Hunkydory. Bolaget är noterat på Nordic SME Nordic Growth Market med tickern "MBRS".

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB och kan nås på telefonnummer +46 (0) 8 503 015 50