WRSD avvecklar Used By International AB

Styrelsen i WRSD har fattat beslut att avveckla verksamheten i Used By. Den 1 juli 2021 förvärvades Odd Molly Sverige AB med dotterbolaget Used By. Utifrån det strategiska analysarbete för den nya koncernen som genomförts har styrelsen nu beslutat att avveckla verksamheten i Used By. Bakgrunden till beslutet är bland annat att verksamheten i Used By har ytterst begränsade intäkter och saknar synergier med övriga modeverksamheten. Vidare bedömer styrelsen att möjligheten att nå lönsamhet inom Used By är små.

Avvecklingskostnaderna för Used By beräknas uppgå till ca 1 miljon kronor. Used By´s resultat för årets första 9 månader uppgick till -4,7 miljoner kronor och kommer vara avvecklat under årets sista kvartal. Helårets resultat uppskattas till ca -6,5 miljoner kronor. I samband med avvecklingen kommer en nedskrivning av det bokförda värdet om cirka 13 miljoner kronor ske.

Viktig information

Denna information är sådan information som We aRe SpinDye (WRSD) AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 8:30 CET den 15 November 2021.