We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) redovisar idag delårsrapport för det tredje kvartalet 2021

KVARTALET JULI – SEPTEMBER 2021

•           Koncernens nettoomsättning uppgick till 66 148 TSEK (995)

•           Underliggande omsättningstillväxt 12% i Odd Molly med en försäljningsandel online på 80%

•           Koncernens rörelseresultat uppgick till -16 516 TSEK (836) varav hänförligt till Used By -1 653 TSEK

•           Koncernens resultat efter skatt uppgick – 16 660 TSEK (836)

•           Koncernenens resultat per aktie -1,13 SEK  

     

PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2021

•           Koncernens nettoomsättning uppgick till 181 204 TSEK (2 538)

•           Underliggande omsättningstillväxt 16% i Odd Molly med en försäljningsandel online på 80%

•           Koncernens rörelseresultat uppgick till -19 856 TSEK (2 003) varav hänförligt till Used By -4 731 TSEK

•           Koncernenens resultat efter skatt uppgick till -20 202 TSEK (2002)

•           Koncernenens resultat per aktie före utspädning -1,37 SEK

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2020. Observera att jämförelsetalen för tidigare perioder avser Odd Molly Sverige AB till följd av att det genomförda förvärvet av Odd Molly anses vara ett omvänt förvärv i koncernredovisningen, och att Odd Molly Sverige ABs jämförelsetal därmed används.

Den nuvarande koncernstrukturen skapades den 1 juli 2021 genom att We aRe SpinDye AB (WRSD) AB (Publ) genom en apportemission förvärvade samtliga aktier i Odd Molly Sverige AB (Odd Molly).

Redovisningsmässigt ses WRSDs förvärv av Odd Molly som ett omvänt förvärv där Odd Molly förvärvade WRSD. Koncernsiffrorna i denna rapport är hänförliga till Odd Molly (med dotterbolaget Used By) för perioden 2021-01-01--2021-09-30. Koncernsiffror för samtliga jämförelseperioder avser endast Odd Molly. För moderbolaget WRSD redovisas utfall för perioden 2021-01-01 -- 2021-09-30 samt de jämförelsetal som tidigare redovisats för detta bolag.

Notera

Denna information är sådan som We aRe Spin Dye (WRSD) AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 26 november 2021 kl. 07.30 CET.