Styrelsens fullständiga förslag till beslut inför årsstämma i MBRS group

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen, bestående av styrelsens ordförande Claes Jonson, Per Törnberg (representerandes Mannax AB), Tore Schiötz (representerandes Contango Ventures II AS) samt valberedningens ordförande Göran Härstedt (representerandes Härstedt & Jansson Invest AB), föreslår att Dennis Lundquist från Qap Legal Advisors utses till ordförande vid årsstämman eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen anvisar.

Resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 8)

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorer (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med ett belopp om 150 000 kronor till varje styrelseledamot som inte är anställd i och uppbär lön från Bolaget och med ett belopp om 300 000 kronor till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbolag (punkt 10)

Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska omvälja styrelseledamöterna Claes Jonson, Christian Rasmussen, Anna Öhlin och Christina Tillman. Valberedningen föreslår vidare att Anna Öhlin väljs till styrelseordförande. Noterades att styrelseledamoten Per Törnberg meddelat att han avböjt omval.

För en presentation av de föreslagna styrelseledamöterna hänvisas till Bolagets webbplats, www.mbrs-group.com.

Valberedningen föreslår att årsstämman ska omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, för det fall Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor, den auktoriserade revisorn Sandra Lindvall kommer kvarstå som huvudansvarig revisor.

Beslut om riktlinjer för inrättande av valberedning och dess arbete (punkt 11)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för valberedning inför årsstämman 2024 enligt följande principer. Valberedningen tillsätts genom att styrelsens ordförande tar kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclears utskrift av aktieboken per den 30 september 2023, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter. Om det sker en väsentlig förändring av ägarförhållandena i Bolaget efter den 30 september 2023 har valberedningen rätt att självständigt besluta att entlediga och/eller utse ytterligare ledamöter i syfte att valberedningens sammansättning ska återspegla ägarförhållandena i Bolaget.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska dock inte vara ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex (6) månader före nästkommande årsstämma. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclears utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå̊ till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till nästkommande årsstämma:

  1. ­förslag till ordförande vid bolagsstämma,
  2. förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter,
  3. förslag till styrelseledamöter,
  4. förslag till styrelseordförande,
  5. förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter,
  6. förslag till revisor eller revisorer samt förslag till arvode för Bolagets revisor, samt
  7. förslag till regler/riktlinjer för valberedningen inför nästkommande årsstämma.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling samt möjliggöra framtida förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet ska gälla för tiden intill slutet av nästa årsstämma i Bolaget.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) såväl av de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

För ytterligare information kontakta

Andreas Andrén, tf VD, MBRS Group AB

[email protected]

+46 (0)73 679 14 75

Om MBRS Group AB

MBRS Group AB är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstil och mode. Inom gruppen återfinns de starka varumärkena Odd Molly och Hunkydory. Bolaget är noterat på Nordic SME Nordic Growth Market med tickern "MBRS.