Kommuniké från årsstämma 2021 i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ)

Vid årsstämman i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) (”Bolaget” eller ”WRSD”), som ägde rum den 23 juni 2021 fattades i huvudsak nedan beslut med erforderlig majoritet. Mot bakgrund av risken för spridning av covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes årsstämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

  • att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2020.
  • att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2020 och att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.
  • att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
  • att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med belopp om 150 000 kronor till varje ordinarie ledamot som inte är anställd i, och uppbär lön från, Bolaget, och med ett belopp om 220 000 kronor till styrelsens ordförande i enlighet med framlagt förslag.
  • att entlediga Henrik Santesson, Camilla Lundin och Andreas Andrén från styrelsen och att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja in Dennis Lundquist, Christina Tillman och Johan Mark till nya ordinarie ledamöter samt omvälja Christian Rasmussen till styrelsens ordförande i Bolaget i enlighet med framlagt förslag.
  • att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma med den auktoriserade revisorn Sandra Lindvall som huvudansvarig revisor för uppdraget.
  • att bemyndiga styrelsen att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom Bolagets bolagsordnings gränser vid tidpunkten för beslutet. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling samt möjliggöra framtida förvärv.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till bolagsstämman och de fullständiga förslagen till beslut vilka finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.spindye.com/investor-relations. Protokoll från årsstämman kommer även att inom kort publiceras på Bolagets webbplats, www.spindye.com/investor-relations.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Andrén, VD We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), [email protected], +46 736 79 14 75

Kort om We aRe Spin Dye

Bolaget är ett svenskt cleantech-bolag som tillhandahåller och erbjuder en teknik och plattform för produktions- och kvalitetskontroll som möjliggör för aktörer inom mode- och konfektionsindustrin att kraftigt reducera sin miljöpåverkan. Bolagets affärsidé är att etablera en ny, hållbar och transparent standard för färgning av syntetiska textilier inom mode och konfektionsindustrin på ett enkelt och användarvänligt sätt.

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550.